TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI
11.05.2017

TOKAT GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:


TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI


1- Tokat İli GOP Stadyumu 351 ada, 108 nolu parselde bulunan 6m²’lik alanın 30.05.2017 tarih Salı günü saat 10.00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilerek 1 (bir) yıllığına kiraya verilecektir.
2- İhale, Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İhale birimi odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/a maddesine göre (pazarlık usulü ile) yapılacaktır.
3- Taşınmazın tahmini 1 (bir) yıllık kira bedeli 5.300,00 TL olup geçici teminat miktarı 159,00 TL’dir.
4- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Taşınmaza ait geçici teminatın İl Müdürlüğümüzün Tokat Ziraat Bankası nezdindeki Gaziosmanpaşa / Tokat Şubesi TR780001002637352153915009 hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.
b) İkametgâh ilmühaberi.
c) Tebligat adres beyanı.
d) Gerçek kişilerin nüfus cüzdanı örneğini, tüzel kişilikler adına ihaleye katılacak kişilerin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden onaylı yetki belgesini İhale başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

5- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup telgraf ve faksla yapılan başvurular ile ihale başlangıç saatine kadar Komisyon Başkanlığına intikal etmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin kurumumuza herhangi bir borcu bulunmaması gerekmektedir.
7- Daha fazla bilgi almak için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürlüğüne başvurulabilir veya (0356 214 33 09 -214 54 91)  numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.

 İLAN OLUNUR