TOKAT İLİ, NİKSAR İLÇE SPOR SALONU BİNASI YIKIM İŞİNE AİT İHALE İLANI

16.08.2021

TOKAT İLİ,  NİKSAR İLÇE SPOR SALONU BİNASI YIKIM İŞİNE AİT İHALE İLANI

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait, Tokat ili, Niksar İlçesi İsmetpaşa Mahallesi 822 ada 27 nolu parseldeki 24.100 m2 taşınmaz üzerinde bulunan Niksar İlçe Spor Salonu Binası  taşınmaz üzerinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Spor Salonunun; Yıkımı yapılması ve şartnamede ayrıntıları gösterilen şekilde Yükleniciye Kalacak Malzemelerin ve İdareye Kalacak Malzemelerin paylaşılması  İhalesi 01/09/2021 Çarşamba günü saat 10:00‘de 2886 sayılı devlet ihale kanunun 51.maddesi gereğince Pazarlık(arttırma) usulü  ile Yeşilırmak mahallesi G.O.P Bulvarı No:3’de bulunan Tokat Gençlik Merkezi Müdürlüğünde yapılacaktır.

İstekliler; İhale dokümanını 1.000,00.-TL (Bin Türk Lirası) karşılığı Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünden satın alarak ihale günü ve saatine kadar ihale dokümanlarını incelemeleri, yıkımı yapılacak olan binanın yerinde görmeleri için (idareden yer görme belgesi alarak) fiyat teklifleri ile ilgili her türlü çalışmaları yapmaları ve bu ihaleye istekli olabilmeleri için istenilen belgeleri aşağıda belirtilen gün ve saatten önce ihale komisyonuna teslim etmek zorundadır.

İhale gün ve saatinden önce teslim edilmeyen teklif dosyaları idarece teslim alınmayacak, eksik belge ile ihaleye katılan firmaların teklifleri ilk oturumda geçersiz sayılacaktır.

İhaleye katılan firmalar yıkım karşılığı sökülebilecek malzemeye karşılık ne kadar fiyat vereceklerine dair teklif alınarak en çok teklif veren firmaya verilecek.


1-İdarenin:

Adresi: Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü TOKAT
Telefon ve Fax Numarası: 0(356) 214 33 09 – 0 (356) 214 56 76
Elektronik Posta Adresi: tokat@gsb.gov.tr

2-İhale Konusu İşin:

Niteliği türü ve miktarı ile yeri: Bina yıkım işi ile ilgili ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnamedeki hükümlerden ulaşılabilir.
İşin süresi: 15 (onbeş) takvim günü

3-İhalenin:

Yapılacağı Yer: Tokat Gençlik Merkezi Müdürlüğü - Yeşilırmak Mahallesi G.O.P Bulvarı No:3
Dosya Teslimi: İhaleden önce 8:00 ile 10:00 saatleri arasında yapılacaktır.
İhale Tarih ve Saati: 01/09/2021 Çarşamba günü saat:10:00

4-İhaleye Katılabilmek İçin Aranan Şartlar ve Belgeler:

1-İhale ile ilgili belgeler en geç 01/09/2021 Çarşamba günü saat: 10:00‘a kadar Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi,

2- Kanuni ikametgâh sahibi olması gösterir belge,

3- Türkiye sınırları içinde tebligat için adres göstermesi,

4- Yetkiliye ait imza sirküsü,

5- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

6- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

7- İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

8- Fiyatlar KDV hariç ve Türk Lirası olarak belirlenecektir.

9- Teklifler ihale esnasında yetkili kişi tarafından açık arttırma şeklinde verilecektir.

10- Ortak girişimle katılacak olan firma olan firma/şahısların ortaklıklarını gösterir belge noter onaylı olmalı.

11- Satın alınacak mal/hizmet işi teslim tarihi idarece belirlenecektir.

12- İstenilen evrakların aslı veya noter onaylı suretleri ya da Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce onaylanan suretleri bulunması gerekmektedir.

13- İstenilen evraklar her ihale dosyası için ayrı ayrı düzenlenerek ihale zarflarına eksiksiz konulması gerekmektedir.


5- Geçici Teminat ve Dosya Bedeli:

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Gazi Osman Paşa Tokat  Şubesi nezdindeki TR 2100 0100 2637 8825 4338 5025 No’lu hesabına yatırılacaktır.

6- İhale Konusu İşin (Yıkımın) Yapılacağı Yerler, Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

İHALE

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

305.675,00.- TL

9.170,25.- TL

Dosya Bedeli

1.000,00.-TL

SIRA NO

YIKIMI YAPILACAK BİNA

ADRES

1

Tokat İli Niksar İlçe Spor Salonu

Tokat/Niksar

 

 

Ayrıntılı bilgi için     : Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

                                     Yenimahalle G.O.P Bulvarı No:3  TOKAT

Tel                              : (356) 214 33 09  fax : (356) 214 56 76